Ben 10: Omniverse Story Arc 1: "A New Beginning" (2012)
Ben 10: Omniverse Story Arc 2: "Malware’s Revenge" (2012–13)
Ben 10: Omniverse Story Arc 3: "Incursean Invasion" (2013)
Ben 10: Omniverse Story Arc 4: "Duel of the Duplicates" (2013)
Ben 10: Omniverse Story Arc 5: "Galactic Monsters" (2014)
Ben 10: Omniverse Story Arc 6: "The Evil Rooters" (2014)
Ben 10: Omniverse Story Arc 7: "The Mad Nightmare" (2014)
Ben 10: Omniverse Story Arc 8: "The Time War" (2014)